Úhrada zdravotního pojištění

po uplynutí 150 dnů od udělení dočasné ochrany

Po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany se mění úhrada veřejného zdravotního pojištění státem. Pokud jste osoba ve věku 18 – 64 let, oznamte prosím zdravotní pojišťovně, u které jste registrováni, jak budete pojistné hradit.

Veškeré skutečnosti, podstatné pro zařazení do jednotlivých výše uvedených skupin, musíte oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů od vypršení lhůty 150 dní od udělení dočasné ochrany, nebo v případě jakékoliv změny v průběhu vašeho pojištění.

Materiály ke stažení

telefon

Zdravotnické informace pro občany Ukrajiny. Volejte linku  +420 226 20 1221 a rovnou zvolte volbu 2. Linka je dostupná v češtině, ukrajinštině a ruštině.

Kdo pojistné hradí a co je třeba doložit?

Děti do 18 let

Zdravotní pojištění hradí stát.
Není potřeba žádný doklad.

Student ve věku 18–26

Studující na území ČR nebo na Ukrajině.

Zdravotní pojištění hradí stát.
Je potřeba doložit potvrzení o studiu, které vydává škola.

Zaměstnanec ve věku 18-64

V pracovním poměru, na dohodu o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně, na dohodu o pracovní činnosti od 3 500 Kč měsíčně.

Zdravotní pojištění hradí zaměstnavatel.
Není potřeba žádný doklad.

Osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo o dvě a více dětí do 15 let věku

Zdravotní pojištění hradí stát.
Je třeba doložit čestné prohlášení a rodné listy dětí nebo obdobný doklad.

Uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadu práce

Uchazečem o zaměstnání se můžete stát, pokud podáte žádost o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce. Na úřadu práce se můžete evidovat i v případě, že jste osobou, která má zdravotní postižení či jiná zdravotní omezení, nebo pokud o takovou osobu pečujete.

Zdravotní pojištění hradí stát.
Dokládá se potvrzení o evidenci na úřadu práce.

Osoba samostatně výdělečně činná, nebo osoby, které nespadají do některé z výše uvedených kategorií

Musíte hradit pojistné jako samoplátce.
Informace o platbách pojistného získáte u své zdravotní pojišťovny.

Senioři od 65 let

Zdravotní pojištění hradí stát.
Není potřeba žádný doklad.

Osoby, kterým dlouhodobý zdravotní stav znemožňuje výkon zaměstnání

Kontaktujte zdravotní pojišťovnu, u které jste v České republice registrováni.

Důležité odkazy

Informace vztahující se k problematice plateb zdravotního pojištění najdete i na těchto webech.

Často kladené dotazy

Ne, do evidence uchazečů o zaměstnání nemůže být zařazena fyzická osoba, která má uzavřenou dohodu o provedení práce, a to bez ohledu na výši měsíční odměny.

Jestliže chce být fyzická osoba s udělenou dočasnou ochranou a s uzavřenou DPP vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, musí se nejdříve domluvit se zaměstnavatelem na ukončení DPP. Po skončení platnosti DPP se může obrátit na pracoviště úřadu práce v místě svého pobytu.

Na úřad práce se můžete dostavit v úředních hodinách v pondělí až čtvrtek.

Pondělí a  středa od 8.00 do 12.00 hod., 13.00  17.00 hod. 
Úterý a  čtvrtek od 8.00 do 11.00 hod.

V pátek od 8.00 do 11.00 hod.má úřad práce otevřeno pouze pro novou evidenci uchazečů o zaměstnání a pro podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc.

Zde najdete kontakty na jednotlivá pracoviště Úřadu práce ČRexterní-odkaz.

Ano, může, ale má to určité podmínky.

Člověk vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání si může v průběhu této evidence přivydělat na základě  pracovního poměru, služebního poměru a dohody o pracovní činnosti – ale jen do poloviny minimální mzdy! Měsíční výdělek nebo odměna nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy, tj.  9 450 Kč (hrubého). V případě výkonu více činností se pro účely splnění této podmínky výdělky a odměny sčítají. 

Výkon této činnosti musí uchazeč o zaměstnání bez ohledu na výši výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání (evidence uchazečů o zaměstnání) nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti. Ve lhůtě, kterou určí úřad práce, musí uchazeč o zaměstnání dokládat měsíční výdělek (odměnu). Měsíční výdělek, odměnu potvrzuje uchazeči o zaměstnání zaměstnavatel na formuláři Potvrzení o výkonu činnosti (nekolidující zaměstnání)externí-odkaz.

Tento přivýdělek nesmí uchazeči bránit v plnění povinností, které mu vyplývají z vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (poskytovat úřadu práce součinnost, přijímat nabídky práce, zapojovat se do aktivit a programů.

Na dohodu o provedení práce si nelze přivydělat! Uzavření DPP je důvodem pro ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Ano, pro nahlášení kategorie plátce může pojištěnce zastoupit další osoba, která se prokáže plnou mocí k danému úkonu. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

Nemusíte. Pojistné státem je odváděno za celé kalendářní měsíce a v případě evidence na ÚP v průběhu měsíce nemusí poměrnou část pojistného hradit pojištěnec.

Zaměstnavatel odvádí pojistné za své zaměstnance, přitom ⅓ je stržena zaměstnanci ze mzdy a ⅔ pojistného platí zaměstnavatel.

Pokud příjem nedosahuje minimální mzdy (18 900 Kč), zaměstnanec musí doplatit pojistné do částky odpovídající odvodu z minimální mzdy.

Pojistné zaměstnavatel neodvádí za osoby, které u něj pracují na základě dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč nebo na základě dohody o pracovní činnosti s příjmem do 3 500 Kč.

Pokud za pojištěnce neplatí pojistné stát ani zaměstnavatel, musí si platit pojistné u zdravotní pojišťovny sám:

a) buď jako osoba samostatně výdělečně činná - minimální výše zálohy činí 2 968 Kč

b) nebo jako osoba bez zdanitelných příjmů - minimální pojistné činí 2 552 Kč.

Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba s uzavřenou DPČ pouze za podmínky, že její hrubá měsíční odměna z výkonu této činnosti nepřesahuje polovinu minimální mzdy (9 450 Kč hrubého pro rok 2024). Tuto činnost (tzv. nekolidující zaměstnání) musí Úřadu práce oznámit hned při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání externí-odkaz – vyplňuje se v části I. písm. J, bod 1. této žádosti.

Úřadu práce je potřeba doložit dohodu o pracovní činnosti (úřad práce si udělá kopii této DPČ). Každý měsíc je povinností uchazeče o zaměstnání dokládat výši měsíční odměny ve stanoveném termínu, který určí úřad práce. Uchazeč o zaměstnání si musí hlídat výši měsíční odměny, která nesmí přesáhnout uvedenou částku.

Platnost průkazu veřejného zdravotního pojištění obdrženého na základě udělení víza dočasné ochrany je stejně dlouhá, jako doba, po kterou vám bylo uděleno vízum dočasné ochrany. Není tedy nutné žádat o výměnu průkazu a poskytovatelé zdravotní péče vás ošetří na základě jeho předložení.

Nicméně po 150 dnech od udělení víza dočasné ochrany vám přestává automaticky hradit zdravotní pojištění stát. Máte povinnost kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a doložit, jak za vás bude zdravotní pojištění hrazeno, zda i nadále spadáte do kategorie tzv. státního pojištěnce. Zdravotní pojištění hradí stát např. za lidi, kteří jsou evidováni na Úřadu práce ČR, celodenně pečují o nezaopatřené dítě ve věku do 7 let, resp. o dvě a více dětí do 15 let, studují na střední/vysoké škole apod. Zdravotní pojištění ale může hradit za pojištěnce také zaměstnavatel, a to na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce s příjmem vyšším než 10 000 Kč, nebo na základě dohody o pracovní činnosti s příjmem od 3 500 Kč.

V případě, že pojištění není hrazeno zaměstnavatelem a nedoložíte zdravotní pojišťovně potvrzení o tom, že jste státním pojištěncem, musíte si zdravotní pojištění hradit sám.

Pokud jste po příchodu z Ukrajiny na území České republiky začal podnikat, je potřeba doložit zdravotní pojišťovně živnostenský list a doklad o evidenci na finančním úřadu a začít si platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění ve výši 2 968 Kč sám.

V případě, že do žádné z výše uvedených kategorií nespadáte (státní pojištěnec, zaměstnanec, OSVČ), budete po uplynutí 150 dnů od udělení víza dočasné ochrany, přeřazen do kategorie OBZPexterní-odkaz (Osoba bez zdanitelných příjmů), kdy máte povinnost si platit sám minimální zálohu na zdravotním pojištění, která pro rok 2024 činí 2 552 Kč měsíčně. Nesplněním této povinnosti a následným nehrazením zdravotního pojištění vzniká vůči zdravotní pojišťovně dluh, který může skončit v krajních případech až exekucí.